العربیه See Website In English

سوله,اسکلت فلزی پیچ و مهره, پل جرثقیل سقفی, فروش آهن آلات, طراحی و محاسبه سوله,تیر و ورق باکس,سوله در اصفهان

طراحی و محاسبه سوله

طراحی و محاسبه سولهطراحی و محاسبه سوله

طراحی و محاسبه سوله

طراحی و محاسبه سولهطراحی سوله

طراحی و محاسبه سولهتحلیل تقریبی اجزای بر اساس فرمول های قابها انجام و برای تحلیل دقیق تر از نرم افزار استفاده خواهیم کرد . از اونجا که آئین نامه ایران برای طراحی قطعات هنوز کمی مشکل داره برای طراحی از آئین نامه امریکا استفاده می کنیم . در مورد مشخصات مصالح عرض کنم که : فولاد مصرفی از نوع اس تی 37 با حداقل تنش جاری شدن 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربعپیچ و مهره اتصالات از نوع آ 325 با تنش مجاز کششی 2800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع .

 

طراحی و محاسبه سوله بارگذاری :

طراحی و محاسبه سوله بارگذاری سرویس
طراحی و محاسبه سوله بار مرده بار زنده (برف ) در تمام دهانه
DL+ SL
طراحی و محاسبه سوله بار مرده بار زنده (برف ) بصورت نامتقارن در نصف دهانه
DL +DRIFT
طراحی و محاسبه سولهتوضیح : بارگذاری ردیف ب باین جهت است که ممکن است وضعیت استقرار سوله طوری باشد که یک طرف سقف آفتاب گیر بوده و برف آن اب شود و طرف دیگر آن باقی بماند .
طراحی و محاسبه سوله بارگذاری فوق العاده :
طراحی و محاسبه سوله بار مرده بار باد
DL +WL
طراحی و محاسبه سوله بار مرده ½ بار زنده (برف) بار باد
DL+ ½ SL+ WL
طراحی و محاسبه سولهنمونه : انباری را با دهانه 30 متر و طول 48 متر طراحی میکنیم . انبار در تهران واقع و طول قابها از هم 6 متر میباشد . فاصله پرلین ها از یکدیگر 1 متر است . قابها از نوع سوله بوده و پرلین ها توسط دو ردیف میل مهار بیکدیگر مرتبط می باشند . تنش مجاز زمین 1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است .

طراحی و محاسبه سولهبارگذاری :

طراحی و محاسبه سوله

طراحی و محاسبه سوله با مرده :
طراحی و محاسبه سولهوزن معادل قاب : 25 کیلوگرم بر متر بربع
طراحی و محاسبه سولهوزن معادل پرلین : 10 کیلوگرم بر متر مربع
طراحی و محاسبه سولهوزن معادل پوشش سوله : 25 کیلوگرم بر متر مربع
طراحی و محاسبه سولهجمع : 60 کیلوگرم بر متر مربع

طراحی و محاسبه سوله DL = 60 KG/M2

طراحی و محاسبه سوله بار برف :
طراحی و محاسبه سولهLL = 130 KG /M2
طراحی و محاسبه سوله بار باد :

طراحی و محاسبه سولهفشار مبنائ سرعت باد بر اساس آئین نامه تابع ارتفاع سازه می باشد .
طراحی و محاسبه سولهH = 6 < 10 M → qe = 75 KG/M2

طراحی و محاسبه سولهجهت مقایسه تاثیر نیروی باد در مقابل تاثیر نیروی زلزله اثر نیروی باد را در انتهای ستون سوله بصورت متمرکز در نظر میگیریم و مقدار معادل آنرا بصورت زیر بدست می اوریم .

طراحی و محاسبه سولهqe = 75 kg/m2
طراحی و محاسبه سولهF= (0.45 0.8 ) * 6*75 = 563 kg /m = 0.563 t/m
طراحی و محاسبه سولهمکش = 0.45
طراحی و محاسبه سولهفشار = 0.8

طراحی و محاسبه سولهلنگر حول پایه ستون برابر صفر است بنابر این :
طراحی و محاسبه سوله∑M=0 → (F)*6 = 0.563 * 9 * 9/2 → F = 3.8 ton
طراحی و محاسبه سولهبار زلزله :

طراحی و محاسبه سوله 25 درصد بار برف را در نظر می گیریم و وزن دیوار به ضخامت 35 سانتی متر را در محاسبات منظور مینمائیم .

طراحی و محاسبه سولهضریب زلزله برابر با 0.12
طراحی و محاسبه سولهC = 0.12

طراحی و محاسبه سولهشدت بار افقی در بام :

طراحی و محاسبه سولهF2 = {60 kg/m2*6 m * 30 m 130 kg/m2 * 6 m * 30 m * 25%} * 0.12*103= 2.0

طراحی و محاسبه سولهDL = 60 KG/M2
طراحی و محاسبه سولهLL = 130 KG/M2

طراحی و محاسبه سولهشدت بار افق در روی ستون بعلت وزن دیوار :
طراحی و محاسبه سولهF = {6 m * 0.35 m * 6 m * 1.85 t/m2} * 0.12 = 2.8 ton

طراحی و محاسبه سولهاکنون داریم :

طراحی و محاسبه سوله∑M = 0 → 2.8(6/2) = f1(6) → f1 = 1.4
طراحی و محاسبه سولهF = f1 f2 = 1.4 2.0 = 3.4 ton
طراحی و محاسبه سولهچون اثر نیروی باد ( 3.8 ) بیشتر از اثر نیروی زلزله ( 3.4 ) میباشد پس نیروی باد در مقابل نیروی زلزله کنترل کننده میباشد و از اثر زلزله صرف نظر می کنیم . جهت طراحی و تعیین نیروهای وارد بر مجموعه ستون های طبقه همکف وزن نیمی از دیوار بالای کف اول و نیمی از وزن دیوار زیر کف اول محاسبه و به دیافراگم سقف اول اعمال می گردد تا بر اثر توزیع نیروهای افقی بوجود آمده بتوان مقاطع ستون های ساختمان را بدست آورد . بنابر این در محاسبه سوله نیز همین امر صادق بوده و وزن دیوار محاسبه و بصورت یک بار متمرکز در وسط ستون اعمال می گردد . البته قبول دارم که اعمال کل وزن دیوار پیرامونی کمی محافظه کارانه است اما جهت تامین ایمنی به دلیل ارتفاع بیش از حد معمول دیوارهای جانبی ستون ها بهتر است کل وزن دیوار محاسبه و اعمال گردد . البته توجه دارین که در بسیاری موارد دوستان طراح از تعبیه کلافهای افقی در ارتفاع تعیین شده به دلیل خواست کارفرما امتناع مینمایند و محل مربوطه با استفاده از بازشوهای وسیع و نورگیرهای بزرگ اشغال می گردد بنابر این تجربه نشان داده که برای تامین پایداری لازم بهتر است کل بار دیوار محاسبه و اعمال گردد.

طراحی و محاسبه سولهآنالیز تقریبی :

طراحی و محاسبه سولهبر گرفته از کتاب : steel designecs manual

طراحی و محاسبه سولهK = I2 / I1 * H / S
طراحی و محاسبه سولهS = √ 152 32 = 15.30

طراحی و محاسبه سولهبا فرض :

طراحی و محاسبه سولهI1 = I2

طراحی و محاسبه سوله K = H/S = 6.00 / 15.30 = 0.392

طراحی و محاسبه سولهΦ=f/h →φ = 2/6 = 0.5

طراحی و محاسبه سولهM=1 φ = 1 0.5 = 1.5

طراحی و محاسبه سولهB= 2(K 1) m = 2(0.392 1) 1.5 = 4.284

طراحی و محاسبه سولهC = 1 2m = 1 2*1.5=4
طراحی و محاسبه سولهN= B mc = 4.284 1.5*4 = 10.284

طراحی و محاسبه سولهبار مرده :

طراحی و محاسبه سولهW= 60 kg/m2 * 6 m = 360 kg/m = 0.36 t/m

طراحی و محاسبه سولهMB = MD = -{wl2(3 5m)}/16n = -{0.36(30)2(3 5*1.5)}/16*10.284 = -20.68 t.m

طراحی و محاسبه سولهMC=wl2/8 m MB= 0.36*(30)2/8 1.5(-20.68) = 9.48 t.m

طراحی و محاسبه سولهHA=HE= -MB/h = 3.45 ton
طراحی و محاسبه سولهVA = VE = wl/2 = 0.36*30/2 = 5.4 ton

طراحی و محاسبه سولهبار برف :

طراحی و محاسبه سولهW = 130 kg/m2 * 6m = 780 kg/m = 0.78 t/m

طراحی و محاسبه سولهMB=MD=-{wl2(3 5m)}/16n = -{0.78(30)2(3 5*1.5)}/16*10.284 = -44.8 t.m

طراحی و محاسبه سولهMC=wl2/8 m MB = 0.76*302/8 1.5(-44.8)=20.55 t.m

طراحی و محاسبه سولهHA=HE=-MB/h = -(-44.8)/6 = 7.47
طراحی و محاسبه سولهVA=VE=wl/2 = 11.7 t

طراحی و محاسبه سولهDRIFT :

طراحی و محاسبه سولهبرای یافتن حالت بحرانی تر همیشه بارگذاری برف نامتقارن در جهت مخالف وزش باد در نظر گرفته می شود .

طراحی و محاسبه سولهW=130 kg/m2 * 6 m = 780 kg/m = 0.78 t/m

طراحی و محاسبه سولهMB = MD = -{wl2(3 5m)}/32n = -{0.36(30)2(3 5*1.5)}/32*10.284 = -22.4 t.m

طراحی و محاسبه سولهMC=wl2/16 m MB= 0.36*(30)2/16 1.5(-22.4) = 10.27 t.m

طراحی و محاسبه سولهHA=HE=-MB/h = -(-22.4)/6 = 3.73 TON

طراحی و محاسبه سوله VE=3wl/8=3*0.78*30/8=8.77 ton
طراحی و محاسبه سولهVA=WL/8=0.78*30/8 = 2.92 ton

طراحی و محاسبه سوله Wind load:

طراحی و محاسبه سولهW=(75 kg/m2 * 6 m * 1.25)*0.75 = 422 kg/m = 0.422 t/m

طراحی و محاسبه سولهX=wf2(c m)/8n = 0.422(3)2(4 1.5)/8(10.284) = 0.254

طراحی و محاسبه سولهMB=X wfh/2 = 0.254 (0.422*3*6)/2 = 4.05 t.m

طراحی و محاسبه سولهMC=-wf2/4 mX= - 0.422*32/4 1.5*0.254 = -0.57 t.m

طراحی و محاسبه سولهMD=X-wfh/2 = 0.254 - (0.422*3*6)/2 = -3.54 t.m

طراحی و محاسبه سولهVA=-VE=-wfh(1 m)/2l = -0.422*3*6(1 1.5)/2*30 = -0.32 ton

طراحی و محاسبه سولهHE= - X/h wf/2 = -0.254/6 0.422*3/2 = 0.59 ton
طراحی و محاسبه سولهHA=0.676

طراحی و محاسبه سولهانتخاب :

طراحی و محاسبه سولهدر اغلب موارد طراحی سوله ها ترکیب بارگذاری ( بار مرده بار برف ) حالت تعیین کننده می باشد. با توجه به تعیین عکس العمل های ناشی از بارگذاری بحرانی می توان در مرحله اول مقاطع را طراحی نموده و متعاقب آن آنالیز های مجدد را بر اساس همان بارگذاری بحرانی انجام داد .

طراحی و محاسبه سولهطراحی اولیه مقاطع :

طراحی و محاسبه سوله

طراحی و محاسبه سولهدر قابهای شیبدار معمولا با ساخت کارخانه ای و ساخت از روی الگو روبرو هستیم . تعداد زیادی قاب از روی این الگو ساخته می شوند و بنابر این میتوان توجه داشت که طرح این الگو تا چه میزان در اقتصادی بودن نتیجه کار میتواند موثر باشد . جهت طراحی قابهای شیبدار که با ورق ساخته می شوند , روشی را باید اتخاذ کرد که کمترین میزان هدر رفتن مواد مصرفی را داشته باشد . از اینرو در ابتدا و قبل از شروع عملیات طراحی با در نظر گرفتن ارتفاع تیر و ستون در نقاط حداکثر و یکنواخت به برش ورق پرداخته و بعد از اطمینان یافتن یک برش صحیح آنگاه وارد محاسبه می شویم . معمولا ارتفاع گوشه قاب بین 25/1 تا 30/1 دهانه و ارتفاع قسمت ثابت وسط تیر بین 30/1 تا 40/1 در نظر می گیرند . ضخامت ورقهای مصرفی در مورد جان ورق 6 و 8 و حداکثر 10 میلیمتر و ورق های بال بین 6 تا 20 میلیمتر معمول است . ورق های ضخیم تر جان و بال فقط در مورد قابهای سنگین و دارای جراثقال بکار برده می شود .

طراحی و محاسبه سولهمشخصات گره B :

طراحی و محاسبه سوله

1/25 ( 3000)=120

طراحی و محاسبه سوله→ dw = 110 cm
طراحی و محاسبه سوله1/30(3000) =

طراحی و محاسبه سوله100

طراحی و محاسبه سولهBf = 20 cm

طراحی و محاسبه سولهTf = 1.0

طراحی و محاسبه سولهTw = 0.7

طراحی و محاسبه سولهI = 1/12 (0.7)(110)3 2*20*1.0*55.52 = 200851

طراحی و محاسبه سولهS = 200851/56 = 3586 موجود
طراحی و محاسبه سولهS = 65.47 *105 / 1440 = 4546 لازم

طراحی و محاسبه سولهمشخصات قسمت ثابت و متغیر :

طراحی و محاسبه سوله 30/1 (3000)=100

طراحی و محاسبه سوله→ dw = 60 cm

طراحی و محاسبه سوله1/40 ( 3000 ) = 75

طراحی و محاسبه سولهBf = 20 cm

طراحی و محاسبه سولهTf = 1.0
طراحی و محاسبه سولهTw = 0.7

طراحی و محاسبه سولهمشخصات گره A :

طراحی و محاسبه سولهDw = 30

طراحی و محاسبه سولهBf = 20 cm

طراحی و محاسبه سولهTf = 1.0
طراحی و محاسبه سولهTw = 0.7
طراحی و محاسبه سولهحال با تعیین مقادیر اولیه مقاطع و تغییرات خطی المانهای آن برای آنالیز دقیق با کامپیوتر قاب را به فواصلی تقسیم کرده و خصوصیات مقاطع را تعیین و در جدول تنظیم و بصورت اطلاعات ورودی برای آنالیز دقیق که بر اساس منحنی اعضاء توزیع لنگر خواهد بود به کامپیوتر داده می شود .

 

سارنج سوله ایران

سارنج سوله ایران

سارنج سوله ایران

سارنج سوله ایران

تصاویر
image image image image image image image image
طراحی و محاسبه سوله
پل جرثقیل سقفی
سازه فلزی
سارنج سوله ایران
محاسبه وزن سوله
اسکلت فلزی پیچ و مهره
پل جرثقیل سقفی
سازه فضایی
تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی دفتر مرکزی : اصفهان، چهار باغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، فاز یک، طبقه پنجم، واحد 707

سوله 36204631 (031) ، 36251930 (031)

سوله 36204632 (031)

سوله کارخانه : کیلومتر 30 جاده اصفهان شیراز، منطقه صنعتی سه راه مبارکه، فاز یک، خیابان نهم

سوله 52373186 (031) , 52373221 (031) و

52373376 (031)

سوله 52373187 (031)

سوله info@saranjsooleh.com

با توجه به تنوع و گستردگی حیطه فعالیت شرکت سارنج سوله ایران،حضور کادری مجرب در مقوله مدیریت پروژه بمنظور برآورده نمودن هر چه بهتر خواسته های کار فرمایان امری لازم و بدیهی می باشد،بطوری که در هنگام مراجعه کارفرمایان به کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت هر کدام به مدیر پروژه مربوط به نوع خواسته آنها معرفی میگردند تا در مرحله اول مشاوره منی متناسب با نوع سفارش مراجعه کنندگان در اختیار آنها قرار گیرد.پس از تبیین و نهایی شدن طرح کلی هر پروژه،کار گروه مربوطه شامل مدیر پروژه،طراح و محاسب کارشناس مالی طرح اولیه را تبیین و نهایتا بهترین پیشنهاد فنی و مالی و زمانی خود را به کارفرمایان ارائه می نماید.بعد از انجام توافقات مراودات ارسال و تحویل و عقد قرارداد،مدیر پروژه مذکور برنامه اجرایی و زمانبندی پروژه را به منظور انجام نظارت و... تهیه و در اختیار کارفرمایان قرار داده در طول انجام پروژه شامل طراحی،ساخت،تکمیل،ارسال و نصب و همچنین بعد از انجام کامل پروژه هماهنگی های لازمه را به عمل آورده پس از اتمام، رضایتمندی کامل کار فرما را اخذ و به مدیریت شرکت اعلام میدارد.

سازه فلزی

فنی مهندسی

واحد فنی و مهندسی در شرکت سارنج سوله ایران وظیفه طراحی و انجام محاسبات سوله لازمه در زمینه ساخت و اجرای پروژه ها ، اعم از طراحی سازه های فلزی و سازه های فضایی بر مبنای جدید ترین استانداردهای روز جهان، تهیه و ارائه طرحهای محاسباتی و نقشه های اجرایی اعم از نقشه های مبنا(Main plan) و نقشه های کارگاهی(Shop plan) نقشه های برش(Cutting plan)، طراحی مقولات تکمیلی سازه ها متناسب با مفروضات هر طرح به منظور برآورده نمودن نیاز های مشتریان از یک طرف و ارائه طرحی بر مبنای مهندسی ارزش و بهینه سازی وزن سوله یا سازه از سوی دیگر بر عهده دارد. برخی از استاندارد ها و نرم افزارهای مورد سفارش در این واحد به قرار ذیل می باشد:

پل جرثقیل سقفی استانداردها:

سازه فلزی در بخش بتون (َACI)

سازه فلزیدر بخش فلزی (AISC)

 

پل جرثقیل سقفی مباحث مر بوطه ی مقررات ملی ساختمان و دستور العمل های بارگذاری F.E.M AWS BS ASTM DIN ISO

 

سازه فلزی نرم افزارها: AUTO CAD,ME

سازه فلزی

CHANICAL DESKTOP,X-STEEL,ETABS2000,SAP2000

پل جرثقیل سقفی

با توجه به آن که کارایی و دقت ماشین آلات خط تولید هر کارخانه اثر مستقیم و غیر قابل انکاری در سرعت و کیفیت تولیدات آن دارا هستند، شرکت سارنج سوله ایران همیشه سعی در تهیه و استفاده از آلات صنعتی مدرن با ضریب بهره وری بالا داشته است که برخی از آنها شامل موارد ذیل می باشد :

سازه فضای دستگاه گیوتین با قابلیت برش به ضخامت 20 میلیمتر با طول برش 6 متر، ساخت شرکت EHT آلمان مربوط به برش قطعات اسکلت سوله

سازه فضای دستگاه پرس برک (PRESS BREAK) به ظرفیت 500 تن با دهانه کاربری 6 متر، ساخت شرکت EHT آلمان مخصوص خم کاری قطعات اسکلت سوله

سازه فضای دستگاه گیوتین با قابیلت برش تا ضخامت 20 میلیمتر دهانه برش 2 متر مربوط به اسکلت قطعات سوله

سازه فضای دستگاه رول گیر به ظرفیت 30 تن مربوط به پشت فولادی های اسکلت سوله

سازه فضای دستگاه رول باز کن تا ضخامت 6 میلیمتر جهت ساخت سازه های فلزی( سوله )

سازه فضای دستگاه فرمینگ (FORMING) سینوسی (کرکره) ورق تا ضخامت 1 میلیمتر با دهانه کاربری 1250 میلیمتر مربوط به پوشش سقف اسکلت سوله

سازه فضای دستگاه نورد ورق تا ضخامت 15 میلیمتر

سازه فضای دستگاه دربل ستونی 2 محوره با میز مدرج گردان با قابلیت سوراخکاری تا قطر 70 میلیمتر، ساخت انگلستان جهت ساخت سازه های فلزی و سالن های سوله

سازه فضای تعداد 3 دستگاه دربل ستونی ثابت با قابلیت سوراخکاری تا قطر 50 میلیمتر مربوط به ساخت اسکلت سوله و سازه های فضایی

سازه فضای تعداد 2 دربل مگنت 4 سرعته جهت سوراخکاری اسکلت های فلزی سوله

سازه فضای 1 دستگاه جرثقیل 10 تن ماشینی ساخت شرکت پال فینگر آلمان جهت نسب سازه های فلزی و اسکلت های سوله

سازه فضای دستگاه پانچ هشت کاره ساخت روسیه با قابلیت پانچ و برش ورق و انواع پروفیل های فولادی مربوط به برش و سوراخکاری قطعات ریز اسکلت های فلزی و سالن های سوله

سازه فضای دستگاه پانچ هیدرولیک با قابلیت پانچ سوراخ های به قطر 25 میلیمتر بر روی ورق تا ضخامت 20 میلیمتر مربوط به ساخت سوله

سازه فضای دستگاه پانچ ضربه ای با قابلیت پانچ ورق تا ضخامت 8 میلیمتر جهت قطعات جانبی اسکلت های فلزی و سوله

سازه فضای انواع کمپرسورهای باد مربوط برش ضخامتهای بالا اسکلت فلزی و سوله

سازه فضای دستگاه برش پلاسما با قابلیت برش ورق تا ضخامت 40 میلیمتر، ساخت اتریش مربوط به جوشکاری های نفوذی اسکلت های فلزی و سوله

سازه فضای دستگاه های پخ زن و برش ریلی مربوط به جوشکاری استاندارد اسکلت فلزی و سوله

سازه فضای انواع دستگاه جوش MIG و دستگاههای جوش رکتی فایر جهت جابجایی قطعات ساخت اسکلت های فلزی پیش ساخته و سالنهای سوله

سازه فضای انواع جرثقیل سقفی تا ظرفیت 30 تن و بالابرهای کارگاهی

سازه فضای دستگاه جوش دیزلی با ظرفیت 500 آمپر ساخت انگلیس جهت اجرای و ساخت اسکلت های فلزی و سوله

سازه فضای انواع دستگاه مخزن رنگ زنی

سازه فضای دستگاه تسمه کش

سازه فضای دستگاه سنجش ضخامت رنگ (elcometer) و دستگاههای سنجش سلامت جوش (Welding gage)

سازه فضای خط اجرای سندبلاست پاششی همراه با کلیه ملزومات

سازه فضای دستگاه جوش اتوماتیک زیر پودری

سازه فضای و کلیه ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز عملیات ساخت و نصب سوله

کنترل کیفیت

سازه فضایی

واحد کنترل کیفیت با توجه به اهمیت کارکرد خود وظیفه کنترل و تضمین کیفیت مواد اولیه خریداری شده و محصولات و همچنین نظارت بر انجام تمامی مراحل ساخت و نصب سازه ها و سوله را بر عهده دارد که فهرست اهم وظایف این واحد به شرح ذیل می باشد:

سوله سازی در اصفهان کنترل مرغوبیت مواد اولیه و مصالح شامل ورق و پروفیل های فلزی سیم جوش الکترود پیچ و مهره رنگ و....
سوله سازی در اصفهان برداشت نقشه جوشکاری بر اساس طرح محاسباتی سازه های فلزی سوله
سوله سازی در اصفهان تهیه دستور العمل نحوه جوشکاری wps
سوله سازی در اصفهان تهیه PQR بصورت دوره ای یا پروژه ای
سوله سازی در اصفهان نظارت مستمر بر اجرا و تهیه گزارشهای بازرسی مراحل مختلف پروژه شامل برش (Cutting)، مونتاژ و سوراخکاری (derilling &Fitup)، جوشکاری،(Wellding)، تکمیل و رنگ آمیزی (Painitng & Compeleting) ، مارک زنی و کد زنی مربوط به اسکلت های فلزی و سوله
سوله سازی در اصفهان انجام تستهای جوش (V.T,M.T, P.T,U.T,R.T,…)
سوله سازی در اصفهان تهیه گزارش بازرسی جوش N.D.T Reporter
سوله سازی در اصفهان تهیه و ثبت مدارک ارسال

تحقیقات و توسعه R -D

اسکلت فلزی پیچ و مهره

واحد تحقیقات و توسعه با توجه به اهداف شرکت سارنج سوله ایران مبنی بر همگامی و همراهی با تکنولوژی های روز دنیا بصورت مستمر در شرکت سارنج سوله ایران مشغول به فعالیت بوده و با داشتن زیر شاخه ای بنام آموزش در پیکره خود مسئولیت بروز سازی مهارت و دانسته های کلیه پرسنل شرکت سارنج سوله ایران در واحد های مختلف را بر عهده دارد.