پخش ویدیو

سوله آقای محمد مهدی حاج هاشمی

پخش ویدیو

مراحل ساخت و جوشکاری در کارخانه سارنج سوله ایران

پخش ویدیو

شرکت کاوه فولاد آریا

پخش ویدیو

مراحل ساخت و جوشکاری در کارخانه سارنج سوله ایران

پخش ویدیو

شرکت نگین عسل هرند